זכויות של עובד מפוטר

  בס"ד
 

עובד המפוטר מעבודתו ו/או התפטר מעבודתו עומדים לזכותו מספר זכויות אשר על המעסיק לשלמם לעובד עם סיום עבודתו.

למעט פיצויי פיטורים המגיעים לעובד רק במידה ופוטר מעבודתו או התפטר ועמד באחד הקריטריונים המקנים לו זכאות לפיצויי פיטורים ( ראה מאמרי בדבר זכאות לפיצויי פיטורים ) שאר הזכויות מגיעים לעובד גם במידה ופוטר.

להלן רשימת הזכויות להם זכאי העובד עם סיום עבודתו :

פיצויי פיטורים -

עפי חוק פיצויי פיטורים עובד אשר עבד שנה במקום עבודה או אצל אותו מעסיק זכאי לפיצויי פיטורים.

החוק מתייחס בסעיף 3 למצב בו עובד מפוטר בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה – אם המעביד לא יוכיח כי הפיטורים בוצעו בתום לב ובהקשרה השוטף של העבודה ( צימצומים במפעל,חוסר תיפקוד של העובד וכדו\' ) הרי שיראו אותו כמי שפיטר את העובד על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים והעובד יהיה זכאי לקבלם אף אם טרם השלים שנת עבודה מלאה.
בתי המשפט נהגו לאורך השנים לקבוע שגם פיטורים לאחר 11 חודשי עבודה אם לא הוכיח המעביד כי הפיטורים לא נעשו על מנת להימנע מפיצויי פיטורים – העובד יהיה זכאי לפיצויים.
באחד מפסקי הדין האחרונים שניתנו בעיניין זה אף נקבע כי עובד שפוטר לאחר פחות מעשרה חודשי עבודה זכאי לפיצויי פיטורים היות והפיטורים נעשו ללא קשר לתפקוד העובד או לצורכי העבודה ומכאן שנעשו אך ורק במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

הודעה מוקדמת -

חוק הודעה מוקדמת לעובד ולמעביד קובע את תקופת ההודעה המוקדמת שיש לתת לעובד לפני פיטוריו.

חשוב לציין, כי החוק על הן על המעביד והן על העובד כך שגם עובד המתפטר מעבודתו מחוייב במתן הודעה מוקדמת למעביד.
אי מתן הודעה מוקדמת לעובד תחייב את המעביד בתשלום דמי הודעה מוקדמת בגין התקופה הקצובה בחוק ולהיפך,אי מתן הודעה מוקדמת מצד העבד תזכה את המעביד בזכות לקזז ממשכורתו של העובד את השכר בגין התקופה של ההודעה המוקדמת אותה היה מחוייב העובד לתת למעביד.

תקופת ההודעה המוקדמת לעובד חודשי -

- במהלך חצי שנת העבודה הראשונה – יום לכל חודש עבודה.
- במהלך חצי שנת העבודה השנייה – יומיים וחצי לכל חודש עבודה בנוסף לששת הימים שנצברו במחצית השנה הראשונה.
- לאחר שנת עבודה – חודש ימים של הודעה מוקדמת.


תקופת ההודעה המוקדמת לעובד לפי שעה/יום -

- במהלך שנת העבודה הראשונה - יום אחד לכל חודש עבודה.
- במהלך שנת העבודה השניה – 14 ימים בתוספת יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה.
- במהלך שנת העבודה השלישית – 21 ימים בתוספת יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית.
- לאחר שנת העבודה השלישית - חודש הודעה מוקדמת.

דמי הבראה -

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה במקום העבודה.

דמי ההבראה ניתנים עפ"י הותק של העובד במקום העבודה כאשר מספר ימי הזכאות גודל עם ותק העובד.
המחיר ליום הבראה נקבע ומתעדכן בד"כ אחת לשנה ומשתנה בין המגזר הפרטי למיגזר הציבורי.
עובד שעם סיום עבודתו לא קיבל את כל דמי ההבראה להם הינו זכאי ובלבד שסיים שנת עבודה מלאה אצל המעסיק זכאי לקבלם עם סיום עבודתו.

הערה חשובה :

כל עוד מתקיימים יחסי עובד-מעביד יכול העובד לתבוע ממעסיקו את דמי ההבראה בגין כל השנים שלא קיבל.
אולם, ברגע שהסתיימו יחסי עובד-מעביד העובד יכול לתבוע דמי הבראה בגין השנתיים האחרונות בלבד !!!

פדיון ימי חופש -

עובד שעבודתו הסתיימה וטרם ניצל את כל ימי החופשה שעמדו לזכותו זכאי לקבלם מיד עם סיום עבודתו.

הערות חשובות :
1. בניגוד לניצול ימי החופשה בתקופה בה התקיימו יחסי עובד-מעביד וקבלתם כ"תמורת חופשה" הנחשבת לשכר רגיל,קבלת ימי החופשה נחשבת כ"פדיון חופשה" והינה פטורה מתשלום דמי ביטוח בגינם היות ונתקבלה לאחר סיום יחסי העבודה.
לפיכך,יש לוודא בעת קבלת הכספים בגין ימי החופש שלא נוצלו שחשב השכר של החברה הגדיר את רכיב החופשה כ"פדיון חופש" ולא כ"תמורת חופש" – הגדרה שגויה יכולה לעלות לעובד בתשלום דמי ביטוח מיותרים.

2. היות ופדיון ימי החופש מתבצע לאחר סיום יחסי העבודה ניתן לבקש ממס הכנסה להחשיבם כחלק מפיצויי הפיטורים על מנת לקבל עליהם פטור ממס כאילו היו פיצויי פיטורים.
הדבר נכון אך ורק במקרה שהמשכורת הקובעת לפיצויים אינה עולה על תיקרת הפטור לפיצויי פיטורים ( נכון להיום : 10,200 ₪ ).

דמי מחלה -

עובד אשר לא ניצל את ימי המחלה שעמדו לזכותו במהלך עבודתו אינו זכאי לפדיונם בכסף,אלא אם כן חל על העובד הסכם קיבוצי או צו הרחבה האומר אחרת ( בד"כ עובדי מדינה,רשויות מקומיות ).    

הערה: האמור לעיל אינו בה להחליף את הוראות החוק ויש להתייעץ עם איש מיקצוע לגופו של עיניין.
 

 

החזרי מס החודש

ג. בורשטיין
החזרי מס בסך 2955 ש"ח

מ. אביבי
החזר מס של 5836 ש"ח

א. כהן
החזר מס של 6566 ש"ח

ד. אהרוני
החזר מס של 4790 ש"ח

מ. לוין
החזרי מס בסך 3422 ש"ח